პავლე წულაიას სახელმწიფო შრომის დანაზოგის ბარათი.
საქართველოს სახალხო მეურნეობის უმაღლეს საბჭოსა და მიხეილ ჯაჯანიძეს შორის დადებული ხელშეკრულება.