არქივის შესახებ

მონიშნეთ თქვენი ადგილი ისტორიაში - შეავსეთ საზოგადოებრივი არქივი!

საზოგადოებრივი არქივი გულისხმობს ელექტრონულ არქივს - დეტალურ, მოქნილ და ინტერაქტიურ მექანიზმს - ღია სივრცეს ნებისმიერი დაინტერესებული პიროვნების თუ ორგანიზაციისათვის. მათთვის, ვინც საკუთარ მოქალაქეობრივ მოვალეობად თვლის შეინარჩუნოს და გაუზიაროს დაინტერესებულ საზოგადოებას, როგორც პირად არქივებსა და საოჯახო ალბომებში გაფანტული დოკუმენტური მასალები, ასევე, მოვლენების პერსონალური ხედვა და გამოცდილება ზეპირი ისტორიების საშუალებით

ამ გზით შეიქმნება ჩვენი უახლესი ისტორიის ამსახველი დოკუმენტური და აუდიო-ვიზუალური ბაზა, რომელიც წარსულის სრულფასოვნად გააზრებასა და დეტალურ შესწავლაში დაგვეხმარება.

თითოეული მოქალაქის აქტივობა - აღადგენს, დააფიქსირებს და შეინარჩუნებს იმ უამრავი ადამიანის კვალს და „ხმებს“, რომლებიც გამიზნულად თუ უნებურად რჩებოდნენ ოფიციალური ისტორიოგრაფიის მიღმა. ყოველი თქვენგანის მონაწილეობა საზოგადოებრივ არქივს მუდმივად განახლებად და თვითმოქმედ ორგანიზმად აქცევს.

კონცეფცია

„საზოგადოებრივი არქივის“ მიზანია შეინარჩუნოს განადგურების საფრთხის ქვეშ მყოფი ალტერნატიული, აუთვისებელი და დაუმუშავებელი ინფორმაცია, რომლის დაკარგვაც შეუძლებელს გახდის უახლესი ისტორიის სრულფასოვან კვლევასა და გააზრებას; დააფიქსიროს თითოეულ ოჯახში თუ პირად სივრცეში არსებული უნიკალური - ფიზიკურად არსებული დოკუმენტური წყაროები და ასევე ცოცხალი მეხსიერება; მისცეს მათ მაქსიმალურად ორგანიზებული, ხელმისაწვდომი და მოქნილი მონაცემთა ბაზის სახე.

შესაბამისად „საზოგადოებრივი არქივის“ ინტერესის სფეროში ექცევა ის ინფორმაცია, რომელიც უახლესი ისტორიის მთელ სპექტრს მოიცავს: ზოგადი - სოციალურ-პოლიტიკური და კულტურულ პროცესებსა და მოვლენებიდან, კერძო - ოჯახურ და საგვარეულო ქრონიკებსა და ისტორიებამდე, რომლებიც საზოგადოებრივ წყობას, ყოფასა და ყოველდღიურობას ასახავენ. ნებისმიერი მცირე, ერთი შეხედვით უმნიშვნელო ინფორმაციის ფრაგმენტიც კი იმსახურებს ყურადღებას და შენარჩუნების უფლებას, როგორც მოზაიკის ერთი დეტალი - საერთო სურათის აღსადგენად.

წყაროები, დოკუმენტების საბაზისო ტიპები, რომლებიც „საზოგადოებრივ არქივს“ აკომპლექტებენ, შემდეგია:

  • ფოტოები.
  • დოკუმენტები: მემუარები, პირადი წერილები, დღიურები, სამსახურეობრივი დოკუმენტები, ჩანაწერები და სხვა. გრაფიკული ჩანახატები ან ფერწერული ნამუშევრები, რომლებიც კონკრეტულ ისტორიას უკავშირდებიან. ასევე ელექტრონული წიგნები.
  • აუდიო მასალები.
  • ვიდეო მასალები.
  • არტეფაქტები - კონკრეტულ ისტორიასთან, მოვლენასთან და ეპოქასთან დაკავშირებული ნივთიერი დოკუმენტები. საჯარო სივრცეში არსებული არტეფაქტები: მემორიალები, მემორიალური დაფები, პლაკატები და ა.შ.
ჩაერთე პროცესში

თითოეულ დაინტერესებულ პირს, მოხალისეს, მკვლევარს თუ კვლევით ორგანიზაციას შეუძლია გამოიყენოს ეს სივრცე საკუთარი კოლექციის შესაქმენლად, რისი მეშვეობითაც იგი შეავსებს და განავითარებს საერთო მონაცემთა ბაზას, ხელს შეუწყობს კვლევითი პროცესების გააქტიურებას და ავტომატურად იქცევა „საზოგადოებრივი არქივის“ თანაორგანიზატორად. „საზოგადოებრივი არქივი“ ღიაა კვლევით ეთიკასა და თანასწორუფლებიანობაზე დაფუძნებული თანამშრომლობისათვის.

„საზოგადოებრივი არქივის“ სივრცეში ჩართვა ნიშნავს საკუთრებაში არსებული დოკუმენტების ციფრული ასლების გადაცემას „საზოგადოებრივი არქივის“ მფლობელობაში და მათ გასაჯაროებას კვლევითი და საგანმანათლებლო მიზნებისათვის.

„საზოგადოებრივი არქივის“ სივრცეში ჩართვის მსურველის დაკავშირების შემდეგ, არქივის მკვლევართა ჯგუფი ადგილზე, სპეციალური სტანდარტების შესაბამისად გააციფრულებს მასალებს და დეტალურ ინფორმაციას აღნუსხავს მათ შესახებ. დიგიტალიზებული ვერსია, თანდართული დეტალური ინფორმაციით განთავსდება „საზოგადოებრივ არქივში“ მფლობელის - კონტრიბუტორის კოლექციის სახელით. გაციფრულებული მასალების ერთი ეგზემპლარი დამატებით გადაეცემა მასალების მფლობელს.

„საზოგადოებრივი არქივში“ ვებ-რეზოლუციით არსებული დოკუმენტების გამოყენება შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს ვლევითი და საგანმანათლებლო მიზნებისათვის, წყაროს მითითებით (არქივი, შემნახველი ორგანიზაცია, კოლექცია, კონტრიბუტორი). დოკუმენტების მაღალი რეზოლუციით მისაღებად აუცილებელია რეგისტრაცია.

„საზოგადოებრივი არქივის“ საინფორმაციო სრულყოფისა და განვითარებისათვის, ასევე მომხმარებლებთან უკუკავშირის უზრუნველსაყოფად, მომხმარებლებს საშუალება აქვთ ისარგებლონ კომენტირების ფუნქციით; რაც გულისხმობს კონკრეტულ დოკუმენტთან დაკავშირებული ფაქტობრივი მონაცემის ან ინფორმაციის დაფიქსირებას, არსებული მონაცემების შევსებას და დახვეწას.

საზოგადოებრივი არქივის მასალების გამოყენება ნებადართულია არაკომერციული, კვლევითი და საგანმანათლებლო მიზნებისათვის. აკრძალულია მასალების კომერციული მიზნით გამოყენება კონტრიბუტორის კანონიერი მფლობელის, მისი მემკვიდრის, ან ასეთის არარსებობის შემთხვევაში საზოგადოებრივი არქივის თანხმობის გარეშე. გამოყენების პირობების დარღვევის შემთხვევაში დამრღვევისადმი ამოქმედდება საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.