კარლო ჩხეიძის - საქართველოს ეროვნული საბჭოს წევრობის მანდატი.
კარლო ჩხეიძის გამოსვლების კრებულის თავფურცელი, რუსულ ენაზე, ტომი 1.