საგაზეთო სტატია გურამ რამიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის შესახებ