ალექსი თიანელაშვილის მიმართვა საქ. სსრ. უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარისადმი