პეტრე ჭიჭინაძე.
ლეილა მიხეილის ასული ფულარიანი.
ბოლო რიგში, მარცხნიდან პირველი - პეტრე ჭიჭინაძე.
პეტრე ჭიჭინაძე სასინჯ გადაღებაზე.