გურამ რამიშვილის სადისერტაციო ნაშრომი.
ებრაული სასულიერო პოეზია - "იოსეფ მშვენიერი".
ქართული კლუბის წესდება
პირადი წერილი ,,ძმაო ვასო"