გურამ რამიშვილის სადისერტაციო ნაშრომი.
ებრაული სასულიერო პოეზია - "იოსეფ მშვენიერი".
ქართული საზოგადოებრივი კლუბის წესდება.
პირადი წერილი ,,ძმაო ვასო"