გურამ რამიშვილის სადისერტაციო ნაშრომი.
საგაზეთო სტატია გურამ რამიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის შესახებ