გიორგი ნიორაძის სადისერტაციო ნაშრომი: ,, Der Schamanismus bai den sibirischen voelkern"