გრიგოლ ურატაძის მოგონება საქართველოსა და საბჭოთა რუსეთს შორის 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ.